Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Juridische mededelingen

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (hierna kort ‘de FOD’ genoemd).

De FOD is niet aansprakelijk voor de informatie die op deze site wordt verstrekt. Hoewel de FOD veel zorg besteedt aan de informatie op de site en tracht alle informatie zo actueel, nauwkeurig, volledig en correct mogelijk weer te geven, kan de FOD niet instaan voor het resultaat daarvan. Wordt er toch een fout vastgesteld en gemeld, dan verbinden we ons ertoe om zo spoedig mogelijk de nodige correcties aan te brengen.

De FOD kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten of eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of het gebruik van deze site, of voor schade of een virus waardoor uw computer of uw informaticamaterieel zou worden aangetast.

De site kan verwijzingen of links bevatten naar informatie die afkomstig is van andere organisaties of verenigingen. De FOD garandeert echter geenszins de relevantie, de updating of de juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst dienaangaande elke aansprakelijkheid van de hand. De verenigingen, organisaties en internetsites die op deze site worden opgegeven, zijn objectief gekozen met als enige bedoeling aan de bezoekers van onze site de meest relevante informatie te verstrekken. Wij kunnen de volledigheid, de juistheid of de updating van de informatie niet garanderen. De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.

AUTEURSRECHTEN

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website vrij van rechten. Ze kan onvoorwaardelijk worden hergebruikt voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden. De federale overheid raadt wel aan om de bron en datum van de hergebruikte informatie te vermelden.

Het hergebruik van multimediamateriaal (foto' s, afbeeldingen, geluid, video’ s enz.) is altijd onderworpen aan voorafgaande goedkeuring.

Meer informatie over toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie vindt u op https://data.gov.be/nl/wettelijk-kader-en-adviezen.

TOEGANKELIJKHEID

De FOD verbindt zich ertoe zijn websites en toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken (dus bruikbaar voor iedereen, ook voor mensen met een handicap). 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres…

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van EnergyWatchers.be. In uw browser beginnen deze met ‘https://www.energywatchers.be/...'. Wanneer een link u naar een andere website, een andere portaalsite, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.
 • u contact met ons opneemt

U bent beschermd  op basis van:

 • de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)
 • de wet van 30 juli 2018 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

1) Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken:

 • gegevens op anonieme wijze om informatie te verzamelen over het gebruik van de website (statistische doeleinden).
 • persoonsgegevens, maar uitsluitend om u te informeren over nieuwigheden in verband met de website. Deze gegevens zullen in geen geval voor andere doeleinden (bv. commerciële of reclamedoeleinden) gebruikt worden, noch aan derden worden overgemaakt.

2) Verwerkte persoonsgegevens 

In de volgende situaties worden persoonsgegevens automatisch verzameld en verwerkt:

 • U raadpleegt een of meerdere pagina’s: IP-adres
 • U registreert uzelf voor het ontvangen van de nieuwsbrief: naam, voornaam en e-mailadres

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

 • taalkeuze
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • website waarlangs u gekomen bent
 • geraadpleegde pagina’s
 • raadplegingsduur per pagina
 • lijst van gedownloade bestanden
 • datum en uur van toegang
 • gebruikte browser
 • platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd 

3) Gebruik van cookies

Deze website maakt, zoals bijna alle websites, gebruik van cookies om het comfort van uw bezoek aan de site te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een webserver tijdelijk opslaat op uw computer of ander apparaat via uw browser. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze cookies helpen:

 • de website te laten werken zoals u zou verwachten
 • bij het bewaren van uw instellingen tijdens en tussen bezoeken (bv. taalvoorkeur)
 • bij het verbeteren van de snelheid/veiligheid van de site
 • bij het voortdurend verbeteren van onze website (bv. statistische en kwalitatieve doeleinden)

Indien uw browsersettings onze cookies (automatisch) accepteren en u maakt gebruik van onze site, dan gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met ons cookiebeleid.

Indien u cookies wenst te verwijderen of te beheren, dan kunt u hiervoor de instellingen in uw browser aanpassen (meer info via de volgende links: Edge / Internet Explorer / Chrome / Firefox / Safari).

4) Bewaringsduur

De bewaringsduur van uw IP-adres en van de cookies is 12 maanden; deze van de cookies varieert in functie van het type cookie (tot 2 jaar). In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard. 

5) Veiligheid

De FOD waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen. Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven. Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

6) Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

     FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
     Galiléelaan 5/2 - 1210 Brussel
     E-mail: dpo@health.fgov.be

7) Klachten

Als u vindt dat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

     Gegevensbeschermingsautoriteit
     Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel
     E-mail: contact@apd-gba.be 

8) Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming van de FOD: dpo@health.fgov.be.