Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Wat is groene stroom en waar komt die vandaan ?

© Rawfilm

De ‘fossiele’ energie zit in de bodem opgeslagen onder de vorm van aardolie, aardgas en steenkool. De voorraden ervan zijn eindig en bij hun verbranding komen broeikasgassen vrij. Elektriciteit opgewekt bij de verbranding ervan wordt 'grijze' stroom genoemd.  

De hernieuwbare energie daarentegen wordt geleverd door de zon, de wind, stromend water, warmte in de ondergrond en organisch materiaal. Deze energiebronnen zijn per definitie ‘onuitputtelijk’, leveren weinig of geen afval op en stoten nauwelijks broeikasgassen of luchtvervuilende stoffen uit. Elektriciteit opgewekt met deze energiebronnen wordt 'groene' stroom genoemd.

De 5 soorten bronnen van hernieuwbare energie
storage/website/enrg-dwg-sources.png

1: bio-energie       2: windenergie       3: zonne-energie      4: hydro-energie       5: geothermische energie

1. Bio-energie (biomassa, biogas en biobrandstoffen) 

Via de fotosynthese absorberen planten de energie van de zon en maken ze organisch materiaal ('biomassa' zoals hout) aan. Deze biomassa kan verbrand worden of door vergisting omgezet worden in biogas, dat op zijn beurt verbrand kan worden. Bij deze verbranding komt de opgeslagen energie vrij en wordt CO₂ geproduceerd. Maar aangezien dit gas eerder - tijdens de groei van de planten – uit de lucht is opgenomen, kunnen we spreken van een ‘CO₂-neutrale’ cyclus.

© Fotolia/bigbeef

2. Windenergie

Windenergie wordt geproduceerd dankzij de zon. De zon verwarmt de aarde en de lucht die zich nabij het aardoppervlak bevindt. De lucht zet uit, wordt lichter en stijgt. De stijgende lucht veroorzaakt een ‘zuigeffect’ ter hoogte van de grond, en haar plaats wordt ingenomen door koude lucht. Deze luchtverplaatsing (wind) kan windmolens aandrijven die op hun beurt elektriciteit opwekken.

© 123rf/Zych
3. Zonne-energie 

Zonne-energie kan op 2 manieren aangewend worden: ofwel gebruikt men de energie van het zonlicht (fotovoltaïsche energie die omgezet wordt in elektriciteit), ofwel de warmte van de stralen (thermische energie voor de productie van warm water).

© 123rf/Filip Fuxa
4. Hydro-energie (waterkracht)

Hydraulische energie is – onder andere – het aanwenden van de drijfkracht van waterlopen of watervallen. Via turbines (bv. in stuwdammen) wordt elektriciteit geproduceerd. Het gaat om de tweede grootste bron van hernieuwbare energie ter wereld, maar in België is er relatief weinig potentieel.

© FOD/L.Dries
5. Geothermische energie 

Geothermische of aardenergie is de winning van warmte die in de ondergrond opgeslagen is. Die energie kan gebruikt worden om ofwel warmte ofwel elektriciteit te produceren.

© 123RF/Pilens Photo